Sekanina Legal | Mezinárodní právo, ochrana investic, arbitráž

Články

Ondřej Sekanina: Drahá kultivace státní správy

Článek otištěný v čísle 36/2014 časopisu Euro se zabývá trendy v žalovanosti České republiky v investiční arbitráži na pozadí připravovaných změn zákona o kampeličkách.


pdf Sekanina_Drahá_kultivace_státní_správy.pdf (3102 Kb)


Ondřej Sekanina: Horší vyhlídky pro stát

Článek zabývající se nadcházejícími "solárními" arbitrážemi proti České republice vyšel v čísle 12/2011 časopisu Euro.


pdf Ondřej Sekanina: Horší vyhlídky pro stát (1232 Kb)


Ondřej Sekanina: Chinese Bilateral Investment Treaties

Článek otištěný v čísle zima-jaro 2011 čínského časopisu Invest In v angličtině a čínštině pojednává o vybraných otázkách čínských dohod o ochraně a podpoře investic.


pdf Ondřej Sekanina: Chinese BITs (2988 Kb)


Ondřej Sekanina: Fotovoltaické elektrárny a mezinárodněprávní ochrana investic

Článek se zabývá některými otázkami ochrany investic v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 180/2005, která zavádí tzv. srážkovou daň na elektřinu vyrobenou ve fotovoltaických elektrárnách. Článek byl publikován v časopise All For Power č. 4/2010.

pdf Ondřej Sekanina: Fotovoltaické elektrárny a mezinárodněprávní ochrana investic (2605 Kb)


Ondřej Sekanina: Kdo chce stát bít, vždycky si BIT najde

V čísle 38/2010 časopisu Euro vyšel článek Ondřeje Sekaniny o možnosti domácích českých podnikatelů domáhat se ochrany podle mezinárodních dohod o ochraně a podpoře investic.  Protože však v článku došlo k několika nešťastným redakčním zásahům, které nebyly pisateli předloženy k autorizaci, připojujeme jej zde v jeho původní podobě.  Zároveň upozorňujeme na nejzávažnější chybu, ke které došlo v předposledním odstavci, kde má správně být napsáno, že  tuzemský podnikatel si musí vytvořit předpoklady k zahájení investiční...

pdf Kdo chce stát bít, vždycky si BIT najde (168 Kb)


Ondřej Sekanina a Massimiliano Pastore: Il trattato fra Italia e Repubblica ceca sulla tutela degli investimenti non e piu in vigore

Článek se zabývá ukončením dohody o ochraně a podpoře investic mezi Českou republikou a Itálií a jeho praktickými důsledky pro italské investory v České republice.  Článek vyšel anglicky a italsky v Progetto Republicca ceca, Maggio - Giugno 2010.


pdf Italy-Czech Bilateral Investment Treaty Terminated (3327 Kb)


Ondřej Sekanina: Nepříme vyvlastnění v praxi mezinárodních investičních arbitráží

Článek se zabývá přístupy, které mezinárodní investiční tribunály používají při posuzování, zda hostitelský stát nepřímo vyvlastnil investorovu investici, třebaže mu formálně neodebral vlastnický titul k investici, například regulatorním opatřením na poli ochrany životního prostředí. Článek vyšel v časopise Jurisprudence 8/2009.


pdf Nepřímé vyvlastnění Jurisprudence 8/2009 (290 Kb)


Ondřej Sekanina: Salini test a posuzování existence investice v arbitrážích vedených podle rozhodčích pravidel ICSID

Článek se zabývá tzv. Salini testem, který některé rozhodčí tribunály rozhodující v arbitrážích vedených podle Konvence ICSID používají k určení, zda investorova investice má nárok na ochranu.  Článek vyšel v časopisne Jurisprudence 7/2008.


tif Salini Test a posuzování existence investice - Jurisprudence 7/2008 (2036 Kb)